با ما در تماس باشید

ماوراء الطبیعه

او از یک روح طلاق گرفت و سپس یک عروسک دلقک را به فرزندی پذیرفت

ما تظاهر نخواهیم کرد که تمام تفاوت های ظریف رسانه بودن را درک می کنیم. برخی باور دارند و برخی نه. ممکن است...