تماس با ما
پنج شب در فیلم فردی پنج شب در فیلم فردی

کتاب

«پنج شب رسمی در کتاب آشپزی فردی» در پاییز امسال منتشر می شود

Five Nights at Freddy's به زودی اکران بزرگ Blumhouse را دریافت می کند. اما، این تمام چیزی نیست که بازی است...