تماس با ما

جرم واقعی

اعلام یک بازسازی «چهره‌های مرگ» یک هد خراش است

شاید یکی از عجیب‌ترین داستان‌های خبری ژانر از زمانی که دو سال برای اولین بار در مورد آن گزارش دادیم...